Rozsudok · Spotrebiteľské zmluvy · Rozhodnutie · Otvorené Súdy (2024)

Podobné rozhodnutia

Nasledujúce rozhodnutia sú podobné na základe ich oblasti právnej úpravy, formy, povahy a ďalších atribútov. Podobnosť je získaná na základe modelu strojového učenia, a preto nemôžeme ručiť za relevantnosť podobnosti. Ak nájdete nejaké nezhody alebo máte návrhy na zlepšenie, dajte nám, prosím, vedieť na kontakt@otvorenesudy.sk. Ďakujeme.

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 7Csp/203/2018
  • 8118215164

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Dana Farkašová

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 25Csp/123/2017
  • 8117212852

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Vorobelová

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 11Csp/229/2018
  • 8118216810

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Iveta Wildeová

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 12Csp/286/2017
  • 8117223814

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Alena Paveleková

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 4Csp/139/2017
  • 1717208166

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Ingrid Daxner

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 17Csp/103/2018
  • 6918203197

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Stanislava Nosková

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 6C/137/2016
  • 4216204515

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Mário Pivarči

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 19C/344/2015
  • 8115221914

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Daniela Baranová

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 31Csp/37/2018
  • 1618200753

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Rastislav Žigo

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 31Csp/428/2017
  • 1617209491

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Rastislav Žigo

 11. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 31Csp/154/2018
  • 1618203065

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Rastislav Žigo

 12. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 31Csp/50/2018
  • 1618200918

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Rastislav Žigo

 13. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 31Csp/140/2018
  • 1618202728

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Rastislav Žigo

 14. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 7C/751/2016
  • 1616204751

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – Mgr. Ing. Anna Přikrylová

 15. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 31Csp/158/2018
  • 1618203186

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Rastislav Žigo

 16. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 7C/750/2016
  • 1616204750

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – Mgr. Ing. Anna Přikrylová

 17. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 7Csp/47/2018
  • 6118239393

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – Mgr. Ing. Anna Přikrylová

 18. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 7Csp/53/2018
  • 1618202406

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – Mgr. Ing. Anna Přikrylová

 19. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 7Csp/158/2019
  • 8119212400

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Dana Farkašová

 20. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 16Csp/77/2019
  • 6118330678

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Radoslav Baláž

 21. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 16Csp/118/2019
  • 7619205255

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Radoslav Baláž

 22. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 16Csp/75/2019
  • 6118344231

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Radoslav Baláž

 23. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 16Csp/63/2019
  • 7619202870

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Radoslav Baláž

 24. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 12Csp/34/2018
  • 2218201393

  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Eva Bíróová

 25. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  • 16Csp/48/2019
  • 7619202056

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Radoslav Baláž

Rozsudok · Spotrebiteľské zmluvy · Rozhodnutie · Otvorené Súdy (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 6344

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.